Phân tích BCTC & chỉ số tài chính

Báo cáo tài chính - P1 Cấu trúc CĐKT - Bản update V3.2017 | Rất hay
Video này giúp bạn có kiến thức nền cơ bản nhất về báo cáo tài chính, với P1 - tập trung chỉ dẫn và phân tích cấu trúc bảng cân đối kế toán dưới cả góc nhìn...
Thu, 26 Jul, 2018 at 12:58 AM
Đọc hiểu báo cáo tài chính | P2 - Kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền
Đọc hiểu báo cáo tài chính | P2 - Kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền
Thu, 26 Jul, 2018 at 1:01 AM