Bắt đầu một topic mới

Xây dựng Kiểm soát nội bộ

DN muốn Xây dựng Kiểm soát nội bộ bao gồm mấy bước?

1 Comment

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Giamdoc.net xin trả lời như sau:


Bằng kinh nghiệm và quan điểm của minh, Giamdoc.net xin đề xuất việc xây dựng KSNB bao gồm các bước như sau:

  • Bước 1: Xác định dòng tác nghiệp và rủi ro có thể gặp
  • Bước 2: Mô hình hóa và phân tích
  • Bước 3: Mô tả và đối chiếu quy chuẩn/quy tắc quản lý (thuộc Môi trường kiểm soát hoặc các quy định quy chế khác đã được thiết lập)
  • Bước 4: Hình thành quy trình - Hướng dẫn thực hiện/truyền thông
  • Bước 5: Thử nghiệm và đánh giá phù hợp

Mời bạn xem thêm bài viết: 

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ công ty với 5 bước
Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận